Regulamin wynajmu i polityka prywatności

REGULAMIN WYNAJMU

Regulamin i Umowa określają warunki rezerwacji i najmu lokalu nr 1 w Toruniu przy ul.
Rypińskiej 130 „Nad Jeziorem Nagus” będącego własnością Inside Park SPV1 Sp. z
o.o. (Wynajmującego), ulica Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562340208, KRS:
0000754825, na rzecz Najemcy.

1. Rezerwacja lub najem noclegu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją
postanowień Regulaminu i Umowy.

2. Wszystkie dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji
lub najmu nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w
celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich
poprawienia.

3. Właściwym do rozstrzygania spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w
Toruniu.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który: nie posiada
ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport) lub nie chce
okazać dokumentu, jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z
Gościem, który złamie Regulamin Wynajmu, bez prawa zwrotu opłaty za rezerwację.
Gość będzie zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia lokalu.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

7. W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania apartamentu do godziny
11:00,  w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej
rozpoczętej doby + 50%.

8. Palenie w apartamentach jest surowo zabronione. Za złamanie zakazu palenia
wewnątrz apartamentu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej
opłaty w kwocie 1 500 PLN (jeden tysiąc pięćset zł).

9. Zabronione jest korzystanie ze sprzętów elektrycznych niebędących wyposażeniem
apartamentu i stanowiących zagrożenie pożarem.

10. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia apartamentu Najemca
zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.

11. Zwierzęta nie są akceptowane.

12. Na terenie wynajmowanego apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach
22:00-07:00. Osoby niezameldowane w apartamencie, mogą przebywać w
odwiedzinach tylko do godziny 21:00.

13. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest całkowicie zabronione. Za
zorganizowanie imprezy towarzyskiej, Najemca uiści na rzecz Wynajmującego
dodatkową opłatę w wysokości 5 000 PLN + dodatkowe straty jakie poniósł
Wynajmujący. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego apartamentu jak i budynku
odpowiada osoba Najemcy. Najemca odpowiada za wszystkie zniszczenia wynikłe z
zachowania osób trzecich przebywających z nią w apartamencie – zaproszonych do
mieszkania/budynku przez tę osobę. W przypadku interwencji Policji bądź Straży
Miejskiej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą   w wysokości 500 PLN
(pięćset zł).

14. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas
rezerwacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem

opłaty dodatkowej w wysokości 400 PLN za każdą z niezgłoszonych osób za każdą
dobę pobytu.

15. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia apartamentu, tj. do dokładnego
zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem
apartamentu oraz do przechowywania kluczy/kodów/pilotów bez możliwości dostępu
do nich osób nieupoważnionych.

16. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty
pozostawione w apartamencie.

17. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu. Jednakże, Gość zobowiązany
jest do pozostawienia po sobie umytych naczyń oraz używanych sprzętów.
Czynności te nie stanowią istoty sprzątania końcowego.

18. Każde dodatkowe sprzątanie na specjalne życzenie Wynajmującego to koszt 400 PLN.
W cenę wliczona jest wymiana pościeli i ręczników.

19. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę pobytu.

20. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy raz na dwa tygodnie
może być dokonana wymiana pościeli i ręczników bez dodatkowych opłat.

21. Za wszystkie szkody / kradzież powstałe w apartamencie podczas pobytu odpowiada
materialnie Najemca.

22. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas, jeśli dojdzie do jakiegoś
nieporozumienia bądź nie będą Państwo zadowoleni z naszych usług. Dołożymy
wszelkich starań, aby dokładnie zbadać problem i rozwiązać go.

23. Wynajmujący może pobrać od gości depozyt w wysokości 1 500 PLN do zwrotu w
dniu wyjazdu.

24. Wynajmujący uprawniony jest każdorazowo do dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wartość opłat dodatkowych.

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI


1. Opłaty takie jak cena noclegu oraz wszystkich dodatków widoczne są podczas
dokonywania rezerwacji, po wybraniu zakresu dat pobytu, ilości osób oraz rodzaju
apartamentu.


2. Rozliczenie opłaty za pobyt odbywa się z góry, najpóźniej w dniu zameldowania.
Opłaty można dokonać gotówką (za zgodą Wynajmującego, co może wiązać się z
uiszczeniem dodatkowej opłaty), kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem.


3. Podczas dokonywania rezerwacji Wynajmujący ma prawo do pobrania zaliczki w
wysokości 30% wartości pobytu lub całość kwoty w przypadku dokonania rezerwacji
w obniżonej cenie w promocji bezzwrotnej


4. Najemca obowiązany jest do dokonania płatności za cały pobyt 14 dni przed
zameldowaniem.


5. Za każdy pobyt wystawiana jest faktura.


6. Jeśli Najemca odstępuje od Umowy do 14 dni przed zameldowaniem lub do 2 godzin
po dokonaniu rezerwacji nie ponosi żadnych kosztów rezerwacji, a ewentualnie
pobrane zaliczki zostaną mu zwrócone.


7. Jeśli Najemca odstępuje od umowy zawartej w obniżonej cenie w promocji
bezzwrotnej lub w terminie 14 lub mniej dni przed zameldowaniem ponosi całkowity
koszt rezerwacji.


8. Obsługa płatności bezpośrednich realizowana jest przy współpracy z firmami :

a) Tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-
808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Regulaminy
płatności: https://tpay.com/regulaminy
b) PayPro SA Sp. z o. o.  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP 779-236-98-87,
REGON 301345068 właściciela serwisu  www.przelewy24.pl

 

REKLAMACJE


1. Najemca ma prawo do reklamacji usługi. Reklamacje należy składać mailowo na
adres info@rentoom.pl lub listownie, listem poleconym na adres korespondencyjny.


2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


RODO


Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Inside Park SPV1 Sp. z o.o.
Inside Park SPV1 Sp. z o.o. zobowiązuje się do przetwarzania danych Klientów w
ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed
dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również
do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym
właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych
osobowych.


2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu
kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej
niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli
dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania
faktur.


4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w
realizacji usług.

 

5. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom obiektu,
celem odpowiedniego świadczenia naszych usług, z których Państwo korzystają.


6. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości.


7. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.


8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy.